Οι δύο αίθουσες της Βιβλιοθήκης (Μεγάλη Αίθουσα, χωρητικότητας 120 θέσεων, Αίθουσα Συναυλιών, χωρητικότητας 130 θέσεων) παραχωρούνται από το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο σε φυσικά πρόσωπα και φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πνευματικού και επιστημονικού περιεχομένου. Οι Αίθουσες δεν παραχωρούνται για την πραγματοποίηση κομματικών εκδηλώσεων.

Η παραχώρηση της αίθουσας γίνεται μετά από έγγραφη αίτηση που υποβάλλεται προς το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο (Ηλία Ζερβού 12, 28100 Αργοστόλι, fax 26710-22583 ή E - mail mail @ vivl - argost . kef . sch . gr ) και στην οποία πρέπει να αναφέρονται ο φορέας που διοργανώνει την εκδήλωση, το θέμα της εκδήλωσης και, αν είναι δυνατό, οι ομιλητές, καθώς και η ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης και στοιχεία επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται τηλεφωνικά και εγγράφως για την αποδοχή ή μη της αίτησης.

Οι αίθουσες παραχωρούνται μόνον κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης (Δευτέρα – Παρασκευή 8.30 π.μ. –8.30 μ.μ. και Σάββατο 8.30 π.μ. – 2.00 μ.μ., εκτός επισήμων και τοπικών αργιών).Είναι σκόπιμο, πριν την υποβολή της αίτησης, να γίνεται μια τηλεφωνική προσυνεννόηση με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης (26710-28221) ώστε να μην συμπίπτει η αιτούμενη ημερομηνία με άλλη προγραμματισμένη ήδη εκδήλωση.

Οι αίθουσες παραχωρούνται δωρεάν. Δεν επιτρέπεται στους διοργανωτές εκδηλώσεων να απαιτούν οποιουδήποτε είδους εισιτήριο σε αυτές.

Σε περίπτωση παρουσίασης βιβλίου, και εφ’ όσον οι διοργανωτές επιθυμούν την πώλησή του στον προθάλαμο της Βιβλιοθήκης, με ευθύνη τους αναλαμβάνουν την πώληση εκδίδοντας τα προβλεπόμενα από το νόμο παραστατικά. Η Βιβλιοθήκη δεν διαθέτει το προσωπικό της για διευκόλυνση της πώλησης βιβλίων.

Τα τεχνικά μέσα της Μεγάλης Αίθουσας της Βιβλιοθήκης (μικροφωνική εγκατάσταση με δύο επιτραπέζια μικρόφωνα και οθόνη προβολής) είναι στη διάθεση των διοργανωτών. Επισημαίνεται ότι η Αίθουσα Συναυλιών δεν διαθέτει μικροφωνική εγκατάσταση. Εφ’όσον επιθυμούν μεγαλύτερη τεχνική υποστήριξη, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλα τεχνικά μέσα ( projectors , επιπλέον μικρόφωνα κλπ.) την μεταφορά και χρήση των οποίων στο χώρο της βιβλιοθήκης όμως πρέπει να επιμεληθούν οι ίδιοι (ή να αναθέσουν κάτι τέτοιο σε τρίτους) και με δικές τους δαπάνες. Η Βιβλιοθήκη δεν αναλαμβάνει καμμία ευθύνη για τυχόν ζημιές σε μηχανήματα τρίτων που θα προκληθούν χωρίς υπαιτιότητα του προσωπικού της κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων.

Επισημαίνεται επίσης ότι ιδιαίτερα οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στον χώρο της Μεγάλης Αίθουσας δεν μπορούν να είναι «κεκλεισμένων των θυρών» και ότι παράλληλα με τη διεξαγωγή τους, στο μέτρο του δυνατού, εξυπηρετείται και τυχόν αναγνωστικό κοινό της Βιβλιοθήκης.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι οι εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα με την υπάρχουσα διάταξη της Βιβλιοθήκης (προεδρείο 5 θέσεων, βήμα ομιλητού, 120 θέσεις) και δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η αναδιαμόρφωση του χώρου.

Τέλος, ενδεχόμενη παροχή καφέ, αναψυκτικών ή βουτημάτων με τη μορφή μικρού μπουφέ, γίνεται με ευθύνη, επιμέλεια και έξοδα των διοργανωτών της εκδήλωσης στον προαύλιο χώρο της Βιβλιοθήκης ή στον προθάλαμο, και σε καμμία περίπτωση εντός των Αιθουσών της Βιβλιοθήκης.